Assistent 100 review by Hallvar

 • Jeg har i mer enn 20 år testet enormt mange forsterkere, besøkt Hi-Fi messer, andre forhandlere og importører, samt reist over hele Østlandet og deler av Vestlandet og hjulpet folk med å bygge opp komplette anlegge, eller forbedre eksisterende anlegg. Så noe har jeg i hvert fall å sammenligne med.


  Audio Valve Assistent 100 Mk II vil appellere til deg som IKKE vil ha flere store transistorforsterkere, men være sikker på at du kjøper en forsterker som først og fremst tar vare på de musikalske kvalitetene, men SAMTIDIG presenterer musikken med alle detaljer og et raffinement, som gjøre at du kanskje reiser deg i stolen i ren ærbødighet over hva musikerne presenterer.


  Ren nytelse!


  Ikke lenger glassaktig klang på kvinnestemmer og metalisk lyd fra diverse instrumenter.


  Mange forsterkere som har varm lyd, har gjerne andre svakheter, som at musikken virker tammere, kjedelig og med utflytende bass.

  Nei, Assistent 100 Mk II får musikken til å leve.


  Selv på litt middelmådige innspillinger er selve formidlingen av musikken engasjerende og gir en indre nytelse.


  Ytelsen på 2x120 w bidrar til at du ikke trenger spesielt lettdrevne høyttalere til denne forsterkeren.  På tirsdag hadde jeg besøk her på mitt kombinerte kontor og demorom i Krokstadelva av en kunde som hadde kjørt helt fra Grenlandsregionen og hit.

  Han har lang erfaring med Hi-Fi produkter og har hatt mye fint utstyr. Men slik han beskrev det han hørte her, vil jeg tro, at han nå fikk noe å tenke på.


  Jeg kommer til å ha med meg denne forsterkeren til Gjøvik, så har du anledning bør du ta turen innom mellom kl 11,00 og 14,00 nå på lørdag den 19. januar.


  Om du bor langs veien mellom Drammen og Gjøvik, eller i Mjøsregionen - og gjerne vil prøve denne forsterkeren hjemme i ditt eget anlegg, bør du kontakt meg snarest på e-post: hallvar@audioakt.no eller ringe meg på 92 89 57 73.


  Dersom du bor et annet sted i landet og ikke har anledning til å høre denne forsterkeren på Gjøvik, vil jeg på det sterkeste anbefale deg å besøke mitt kombinserte kontor og demorom i Krokstadelva utenfor Drammen.  Her tar jeg i mot kunder både på dagtid, kveldstid og i helger. Så bare sende en e-post til meg på: hallvar@audioakt.no og foreslå en dag det passer for deg. Så skal jeg sette av god tid til deg.

 • translation by "Google":


  For over 20 years, I have been testing enormously many amplifiers, visiting Hi-Fi fairs, other retailers and importers, as well as traveling all over Eastern Norway and parts of Western Norway and helping people build up complete facilities or improve existing facilities. So at least I have something to compare with.


  The Audio Valve Assistant 100 Mk II will appeal to you who do NOT want more large transistor amplifiers, but be sure to buy an amplifier that primarily takes care of the musical qualities, but AT THE SAME TIME presents the music with every detail and sophistication that Make you perhaps stand in the chair in pure reverence over what the musicians are presenting.


  Pure pleasure! No longer glassy sound on women's voices and metallic sound from various instruments.

  Many amplifiers that have warm sound tend to have other weaknesses, such as the music seems tighter, dull and with smooth bass.

  No, Assistant 100 Mk II makes the music live.

  Even on slightly mediocre recordings, the actual communication of the music is engaging and provides an inner pleasure.

  The performance of the 2x120 watt ensures that you do not need specially powered speakers for this amplifier.


  On Tuesday I had a visit here at my combined office and demo room in Krokstadelva by a customer who had driven completely from the Grenland region and here.

  He has extensive experience with Hi-Fi products and has had a lot of nice equipment. But as he described what he heard here, I think he now got something to think about.

  I'm going to bring this amplifier to Gjøvik, so if you have the opportunity you should stop by between 11.00 and 14.00 now on Saturday January 19th.

  If you live along the road between Drammen and Gjøvik, or in the Mjøsregionen - and would like to try this amplifier at home in your own facility, you should contact me as soon as possible by email: hallvar@audioakt.no or call me at 92 89 57 73.


  If you live somewhere else in the country and do not have the opportunity to hear this amplifier at Gjøvik, I strongly recommend you to visit my combined office and demo room in Krokstadelva outside Drammen.


  Here I welcome customers both during the day, evening and weekends. So just send me an email at: hallvar@audioakt.no and suggest a day it suits you. Then I'll have plenty of time for you.


  kind regards,

  Udo